1. Śląska Loża Biznesu, zwana dalej Lożą, jest nieformalną, niezależną politycznie i wyznaniowo organizacją działającą na terenie Śląska.
 2. Loża jako platforma cyklicznych spotkań służy szeroko pojmowanym kontaktom towarzyskim, biznesowym i kulturalnym.
 3. Loża działa na zasadzie wspólnego zaangażowania członków w organizację spotkań oraz korzysta z ich inspiracji, wiedzy i umiejętności.
 4. Podstawą funkcjonowania Loży są comiesięczne spotkania. 
 5. Celem działania Loży jest:
  1. udzielanie wzajemnej pomocy i tworzenie więzi środowiskowej oraz towarzyskiej, w szczególności poprzez udzielanie członkom Loży pomocy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych związanych
   z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności zawodowej,
  2. budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska członków Loży oraz upowszechnianie etyki zawodowej i biznesowej w stosunkach między członkami Loży,
  3. prowadzenie działalności szkoleniowej, kulturalnej, sportowej, turystycznej i towarzyskiej służącej integracji członków Loży,
  4. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności,
  5. ochrona dóbr kultury i tradycji Śląska,
  6. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 6. Loża realizuje swoje cele przez:
  1. organizowanie spotkań i imprez dla członków Loży,
  2. stworzenie i prowadzenie grup dyskusyjnych i biznesowych dla członków Loży na komunikatorach internetowych i biznesowych serwisach społecznościowych,
  3. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi izbami gospodarczymi i handlowymi oraz organizacjami o podobnym zakresie działania,
  4. prowadzenie działalności charytatywnej oraz wspieranie wydarzeń kulturalnych.
 7. Członkami Loży mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych, prowadzące działalność gospodarczą albo będące właścicielami lub współwłaścicielami spółek osobowych lub kapitałowych albo zajmujące stanowiska kierownicze w spółkach osobowych lub kapitałowych lub w administracji publicznej, które złożą deklarację przystąpienia do Loży oraz chęć czynnego włączenia się
  w działania Loży i realizację jej celów oraz uzyskają pozytywną rekomendację wszystkich członków Loży.
 8. W spotkaniach Loży mogą brać udział wyłącznie osoby należące do Loży. Członek Loży ma prawo do zaproszenia gościa na spotkanie Loży pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia jego uczestnictwa oraz uzyskania pozytywnej rekomendacji wszystkich członków Loży.
 9. Pracami Loży kieruje Prezydium Loży, składające się̨ z 3 członków, wybieranych spośród członków Loży zwykłą większością głosów, przy czym pierwsze Prezydium Loży składa się z Członków Założycieli Loży.
 10. Prezydium Loży podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.
 11. Kadencja Prezydium trwa jeden rok kalendarzowy, przy czym kadencja pierwszego Prezydium Loży upływa z dniem 30 czerwca 2022 r.
 12. Prezydium Loży może być odwołane z własnej inicjatywy lub na wniosek połowy członków Loży. 
 13. Prezydium Loży zwołuje spotkania Loży, o których mowa w pkt 8.
 14. Członkostwo w Loży ustaje na skutek:
  1. śmierci członka,
  2. rezygnacji z przynależności do Loży, drogą elektroniczną,
  3. wykluczenia członka z Loży. 
 15. Wykluczenie z Loży następuje w przypadku:
  1. nieprzestrzegania zasad współżycia społecznego,
  2. nieprzestrzegania przez członka celów i zasad, dla których Loży została powołana,
  3. podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Loży,
  4. nieobecności na 3 kolejnych spotkaniach Loży, przy równoczesnym braku czynnego włączenia się w działania i realizację celów Loży.
 16. Uchwała o wykluczeniu członka z Loży podejmowana jest przez Prezydium Loży i musi zapaść jednogłośnie.
 17. Uchwała o wykluczeniu zostaje dostarczona członkowi w drodze elektronicznej.
 18.  Odwołanie od uchwały o wykluczeniu kierowane jest do Prezydium Loży, w terminie 7 dni od otrzymania uchwały, drogą elektroniczną.
 19. Członkom Loży przysługuje:
  1. bierne i czynne prawo wyborcze,
  2. prawo do korzystania z pomocy i doświadczeń członków Loży,
  3. prawo do wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności Loży,
  4. prawo udziału w pracach i innych formach działalności Loży.
 20. Członkowie Loży mają obowiązek:
  1. przestrzegania Regulaminu Loży,
  2. czynnego uczestniczenia w działalności Loży i w realizacji jej celów,
  3. dołączenia do dedykowanej grupy na wybranym komunikatorze internetowym,
  4. dołączenia do dedykowanej grupy na wybranym biznesowym serwisie społecznościowym.

Tychy, dnia 3 czerwca 2020 r.